Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Voorjaarsupdate maart 2023

By 14 maart 2023No Comments

Voorjaarsupdate 2023

Deze update bevat weer diverse functionele en technische aanpassingen. Daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd om ook de meest actuele versies van auditfiles te kunnen verwerken.

Kortom, zeker weer de moeite waard om de nieuwe versie te gaan gebruiken.

Full Analyser & Reporter:

Functie tijdreizen     

 • De analyse Tijdreizen is nieuw. Deze laat een grafisch verloop zien van transactiewaarden op basis van door de gebruiker te bepalen rubrieken en groeperingen gedurende een bepaalde periode. Door middel van selectie kan worden ingezoomd of uitgezoomd op perioden en Ontdekken van (seizoen) patronen wordt hiermee eenvoudiger.

  Het is als het ware tijdreizen door transacties. De onderliggende details van de getoonde selecties kunnen worden opgenomen als afzonderlijke tabel in E2A worden geëxporteerd, bijvoorbeeld als evidence of voor nader onderzoek.

Saldoberekeningen

 • Bij het maken van een saldo is de mogelijkheid opgenomen om bij het berekenen van het saldo ook rekening te houden met actieve schuifregelaars. Dit was eerder beperkt tot filters.

Joins

 • Bij het joinen van twee tabellen op basis van numerieke waarden (getallen) is de mogelijkheid van een marge toegevoegd. Daarmee kunnen niet exact overeenkomende waarden worden gematched mits deze binnen de gestelde marges vallen. Bijvoorbeeld stel marge= 5, dan geeft bij een waarde van 10 het getal 14 een match en het getal 16 geen match.

Scriptcommando

 • Toegevoegd het script commando “categorize”. Hierbij wordt een interface aangeroepen waarin op basis van de unieke voorkomens in een veld zelf categoriën kunnen worden aangemaakt. Op basis hiervan kunnen dan later waarden worden gecategoriseerd.

Bankanalyses

 • Toegevoegd aan de bankanalyses: herkennen van niet-Nederlandse en niet-EU banken
 • De veldnamen van Camt.053 bestanden afkomstig uit het buitenland zijn toegevoegd.
 • Coda bank formaat ingebouwd (Belgisch bankformaat)

Auditfiles Analyser & Reporter:

Historiek

 • Aan de AAR is een Historiek toegevoegd waarin grafisch in een oogopslag de ontwikkeling van boekingen in de tijd is te zien, bijvoorbeeld naar rekening, dagboek of rubriek.

Voorloopnullen

 • Velden met voorloopnullen kunnen nu naar keuze als tekst (default) of als getal worden aangemerkt bij opslaan naar Excel. Als er met het veld gerekend moet worden dan dient bij opslaan als Excel ervoor te worden gekozen om het betreffende veld als getal aan te merken. De voorloopnullen hebben immers dan geen functie. Als de voorloopnullen wel een functie hebben, bijvoorbeeld als onderdeel van een grootboekrekeningcode, dan het veld als Tekst aanmerken.

Algemeen Lay Out:

 • Toegevoegd aan de Full Analyzer is een uitrol venster met eerder gebruikte menukeuzes zodat deze desgewenst snel kunnen herhaald.
 • De breedte van de analyseboom in zowel de Full- als de Auditfile Analyzer wordt dynamisch aangepast aan de breedte van de getoonde tekst.
 • Het duizendtal scheidingsteken voor bekende veldnamen is uitgeschakeld, waardoor bijvoorbeeld grootboekrekeningcode 4012 niet meer als 4.012 wordt getoond.
 • Excel wijzigt getallen als deze voorloop nullen bevatten of erg groot zijn. “0100” wordt bijvoorbeeld “100” in Excel en “1000000000000” wordt “1E+12” (wetenschappelijke notatie). Dit kan een juiste werking van analyses en de leesbaarheid verminderen, vandaar dat dit soort getallen nu als tekst naar Excel worden geschreven.
 • De interface is verder verbeterd voor beeldscherminstellingen met een sterke vergrotingsfactor (150% en meer).
 • Het overgrote deel van het hoofdmenu van de Full Analyzer is nu voorzien van uitleg-hints
 • In de Insolventie tree is nu een Link naar het insolventieregister opgenomen. Daarmee kan direct worden gezocht in het on-line publieke insolventieregister

 Bug fixes en overige verbeteringen:

 • Fout bij sluiten van een niet bestaande tabel (verkeerde tabel werd gesloten) via script is verholpen
 • Opslaan van een lege tabel naar Excel gaf een corrupt xlsx bestand. Dit is opgelost/
 • Het Scriptlog werd weggeschreven naar de programma map. Als dat de map program files is kan dat niet omdat daar standaard geen schrijfrechten voor zijn toegestaan. Er is nu een extra controle ingebouwd. Als niet naar de scriptlog map kan worden weggeschreven dan wordt de temp map gebruikt, daar kan wel naar geschreven worden.
 • De logging van blok selectie is verbeterd, deze was niet helemaal compleet.
 • Toegevoegd het regelnummer van het script als een fout optreedt, dit helpt om de oorzaak snellen op te kunnen sporen.
 • Het filteren van velden met expressies is geoptimaliseerd. Met name bij grote bestanden met veel expressies leidt dit tot performance verbetering.
 • De mogelijkheid van presort (vooraf sorteren) bij gaps en duplicates toegevoegd.
 • Een betere herkenning van datum velden: het probleem met ddmmyyyy of yyyymmdd velden blijft een lastige; is 19122011 een representatie van 19 december 2011 of 20 november 1912? . Door middel van een paar extra trucjes wordt de datum nu meestal goed herkend.

Aanpassingen Auditfiles:
De specificaties van auditfiles blijven aan veranderingen onderhevig. Vanuit de dienst ondersteuning van digitaal berichtenverkeer worden -indien er aanpassingen zijn- de nieuwe specificaties bekend gemaakt. Om de meest actuele versie van de auditfiles te kunnen ondersteunen worden deze berichten van nieuwe specificaties op zo kort mogelijke termijn verwerkt in het datamodel van Easy2Analyse. Zo ook de aanpassingen die onlangs zijn gepubliceerd.

Op dit moment springen de aanpassingen van 2 specifieke auditfile versies in het oog. Dat zijn de auditfile ritregistratie en de auditfile salaris. Hieronder een korte samenvatting van de  wijzigingen van deze twee bestandstypes:

Auditfile ritregistratie
In deze specificatie hebben feitelijk de meeste aanpassingen plaatsgevonden. Om te beginnen zijn er een aantal beschrijvingen van velden gewijzigd. Dat is echter voor Easy2Analyse geen probleem omdat de veldnamen gelijk zijn gebleven en dus ook de analyses op deze velden gewoon kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe velden geïntroduceerd, zoals gegevens van contactpersonen en vastleggingen van communicatie. Deze velden zijn opgenomen in het datamodel van Easy2Analyse en worden ook meegenomen in de geïmporteerde tabel gegevens.

De wijze van vastleggen van rit details is ook aangepast. Deze is zelfs zodanig gewijzigd dat deze met de huidige software niet zondermeer kan worden ingelezen. Ook hier is in Easy2Analyse rekening mee gehouden en wel zodanig dat zowel de bestaande als de nieuwe auditfile ritregistratie correct kan worden ingelezen.

Auditfile salaris
Van een aantal looncomponenten is de omschrijving aangepast. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op de beschrijving van de looncomponenten en niet op de veldnamen. Voor het inlezen van de loongegevens zelf maakt dit dus voor Easy2Analyse niet uit, de velden worden gewoon ingelezen. Daarnaast zijn een aantal looncomponenten verwijderd. De oorzaak hiervan kan vooral gevonden worden in het verdwijnen of wijzigen van bepaalde fiscale regelingen. Ook zijn looncomponenten toegevoegd, zoals aanwas in het cumulatieve premieloon en enkele ontslag verhoudingen.

Voor Easy2Analyse leveren deze aanpassingen geen problemen op, omdat de structuur van de bestanden niet is aangepast en de fiscale duiding voor het programma niet relevant is.

Samenvattend kan worden gezegd dat de meest recente specificaties van auditfiles zijn verwerkt in Easy2Analyse. Maar ook bestanden die gebaseerd zijn op de oudere specificaties kunnen gewoon worden ingelezen.

Veel plezier met deze update.

Het team van Easy2Analyse